Podmienky používania internetových stránok

Čl. I Úvodné ustanovenia

 

1.1.   PB FINANČNÉ SLUŽBY, a.s., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 817 453, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vl. č. 2772/B (ďalej len „PBFS") je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä www.pbfs.skwww.pbfinancnesluzby.sk a ďalších internetových stránok na doménach, ktorých vlastníkom je v systéme SK-NIC užívateľ AUTO-0127 (ďalej spoločne len „Internetové stránky"). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené PBFS, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky (ďalej len „Používateľ") dáva vstupom svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.

1.2.   Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam stanovený v týchto podmienkach. Ak nejaký pojem nie je definovaný v týchto podmienkach, je definovaný vo Všeobecných obchodných/lízingových podmienkach PBFS (ďalej len „VOP"), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

 

Čl. II Rozsah informácií na Internetových stránkach

 

2.1.   Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (Autorský zákon). Ich obsahom sú informácie súvisiace s PBFS, jej činnosťou a službami a/alebo produktmi PBFS alebo členov skupiny Poštovej Banky, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 313 40 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B .

 

Čl. III Práva a povinnosti Používateľa

 

3.1.   Internetové stránky je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas PBFS. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k :

(i)       zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu PBFS,

(ii)      k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo

(iii)    zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.

3.2.   Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie Internetových stránok, je v rozpore s príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade ak takýmto konaním vznikne PBFS škoda, je Používateľ povinný vzniknutú škodu nahradiť PBFS.

 

Čl. IV Práva a povinnosti PBFS

 

4.1.   PBFS ako prevádzkovateľ a vlastník Internetových stránok má výlučné právo :

(i)       vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia,

(ii)      meniť ich obsah,

(iii)    vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam,

(iv)     podmieniť prístup Používateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých osobných údajov,

(v)      odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.

4.2.   PBFS nenesie zodpovednosť za

(i)       presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov,

(ii)      inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok,

(iii)    akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom.

4.3.   PBFS zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby.

4.4.   PBFS nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov PBFS.

 

Čl. V Ochrana osobných údajov

 

5.1.   Spracúvanie osobných údajov PBFS podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám s cieľom maximálneho zabezpečenia ochrany spracúvaných osobných údajov počas ich spracúvania a prenosu.

5.2.   Používanie Internetových stránok PBFS je vo väčšine prípadov možné bez poskytnutia osobných údajov Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Prístup do niektorých častí Internetových stránok môže byť zo strany PBFS podmienené poskytnutím osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby Používateľ udelil súhlas na spracúvanie ním poskytnutých osobných údajov.

5.3.   Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje prostredníctvom Internetových stránok, poskytuje dobrovoľne, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. V prípade, ak Používateľ poskytne osobné údaje tretej osoby, dobrovoľne a čestne vyhlasuje a zaväzuje sa, že disponuje písomným súhlasom na spracúvanie týchto osobných údajov pre PBFS  v rozsahu a za účelom v týchto podmienkach uvedených.

5.4.   Používateľ využívaním Internetových stránok a poskytnutím osobných údajov PBFS dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním v rozsahu takto poskytnutých osobných údajov Používateľom; za účelom, ktorý vyplýva z účelu ich poskytnutia ako aj využívania Internetových stránok, a to najmä no nielen pre

(i)       vnútorné potreby PBFS,

(ii)      ochranu práv a oprávnených záujmov Používateľa a PBFS,

(iii)    informovanie o produktoch a službách skupiny Poštovej banky, a.s.,

(iv)     pre priamy marketing skupiny Poštovej banky, a.s. a

(v)      výkon podnikateľskej činnosti skupiny Poštovej banky, a.s.; a to na dobu 10 rokov od poskytnutia predmetných osobných údajov Používateľom.

5.5.   Používateľ používaním internetových stránok PBFS vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať na adresu sídla PBFS. Vykonaním takéhoto úkonu Používateľ berie na vedomie, že PBFS je oprávnená odmietnuť poskytovať Používateľovi služby, ak je pre takéto poskytovanie nevyhnutný jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

5.6.   PBFS uverejňuje svojich zmluvných sprostredkovateľov ako aj členov skupiny Poštovej banky, a.s. v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov na svojej internetovej stránke www.pbfs.sk a www.pbfinancnesluzby.sk . PBFS sa zaväzuje vykonať adekvátne opatrenia, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlo k ich zneužitiu.

 

Čl. VI Pravidlá pre Cookies

 

6.1.   Cookies – sú malé dátové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte prehliadača vo Vašom zariadení. Štruktúra cookie sa skladá maximálne z 255 znakov a nie je teda väčšia ako 4 kB diskového priestoru.

6.2.   Zoznam Cookies používaných na webových stránkach PBFS a skupiny Poštovej banky je uvedený v nasledovnom dokumente:

Zoznam cookies vyžadovaných pre správne fungovanie stránok PBFS a skupiny Poštovej banky.

6.3.   PBFS je oprávnená o Používateľoch web stránok skupiny spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok.

6.4.   Tieto zhromažďované údaje je možné z počítača vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať alebo zrušiť. Pre zrušenie alebo deaktiváciu je možné sa obrátiť na spoločnosti Google alebo Network Advertising Initiative. Uvedené údaje sa opätovne zapíšu pri opätovnej návšteve Internetových stránok, pokiaľ nie sú v rámci webového prehliadača klienta zakázané.

6.5.   PBFS je zároveň oprávnená o Používateľovi svojich Internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača Používateľa. Uvedené údaje sa využívajú na štatistické účely, na účely kontroly správneho fungovania Internetových stránok a v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb.

6.6.   Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa. Dovoľujeme si však upozorniť, že v prípade zakázania cookies vo webovom prehliadači môžu mať web stránky PBFS a skupiny Poštovej banky obmedzenú funkčnosť.

6.7.   V prípade, ak si neželáte do svojho prehliadača zapisovať cookies, ktoré používame na štatistické resp. reklamné účely, máte možnosť zakázať ich zápis priamo vo svojom webovom prehliadači. Viac informácií nájdete na stránkach spoločností Google, Adobe, alebo na Network Advertising Initiative.

 

Čl. VII Záverečné ustanovenia

 

Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a sú platné a účinné dňom Uverejnenia.