Úver

Bezúčelový úver na obstaranie motorového vozidla, kde sa stanete okamžite jeho vlastníkom.

Dokumenty na stiahnutie

Financovanie formou úveru možno v zmysle zákona charakterizovať ako bezúčelový úver slúžiaci na obstaranie hmotného majetku – motorového vozidla. Pri tomto produkte sa klient stáva okamžite vlastníkom vozidla.

Výhody

 • variabilná doba financovania, ktorá nie je zákonom obmedzená,
 • možnosť uplatniť si DPH hneď pri nákupe,
 • možnosť kedykoľvek úver predčasne vyplatiť,
 • úver nemá žiadnu zostatkovú hodnotu.

Dokumenty potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu

 • Žiadosť o financovanie
 • Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • Občiansky preukaz oprávnenej osoby
 • Súvaha/výkaz majetku a záväzkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Výkaz ziskov a strát/výkaz príjmov a výdavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie s potvrdením o jeho podaní
 • Platca DPH predloží posledné dve daňové priznania k DPH spolu s potvrdením o zaplatení (výpis z účtu)