Operatívny lízing

Po ukončení nájomnej zmluvy ostáva predmet zmluvy vo vlastníctve lízingovej spoločnosti.


Dokumenty na stiahnutie

Jedná sa o prenájom predmetu bez predkupného práva, tzn. po uplynutí nájomnej zmluvy ostáva predmet vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Hlavná výhoda pre podnikateľské subjekty spočíva v účtovaní nákladov na financovanie bez potreby účtovania o majetku/odpisy.

Operatívny lízing so službami na vozidlá je vyhľadávaný u podnikateľov z dôvodu možnosti zahrnúť do financovania aj náklady a kompletné služby so správou vozového parku.

Filozofiou spoločnosti je predovšetkým poskytovanie plného komfortu nájomcom motorových vozidiel. V praxi to znamená, že spoločnosť na seba preberá každodennú starostlivosť súvisiacu s prevádzkou predmetu leasingu. Súčasne nájomcovi motorových vozidiel umožňuje využívať množstvo doplnkových služieb, ktoré preňho znamenajú podstatné zníženie personálnych a finančných nákladov. Predovšetkým pri operatívnom leasingu je prioritné odbremenenie nájomcu od bežných aj mimoriadnych starostí súvisiacich s prevádzkou a zabezpečenie jeho mobility prakticky nepretržite.

Výhody

 • zabezpečenie predmetu bez počiatočných investícií,
 • splátky len z amortizovanej časti hodnoty,
 • daňovo uznateľný náklad,
 • žiadne starosti s odpredajom predmetu na konci doby nájmu,
 • všetky služby sa nájomcovi fakturujú raz mesačne, čo zvyšuje transparentnosť a kontrolu jeho nákladov a šetrí náklady na spracovanie účtovných dokladov.

Dokumenty potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu

 • Žiadosť o financovanie
 • Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • Občiansky preukaz oprávnenej osoby
 • Súvaha/výkaz majetku a záväzkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Výkaz ziskov a strát/výkaz príjmov a výdavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie s potvrdením o jeho podaní
 • Platca DPH predloží posledné dve daňové priznania k DPH spolu s potvrdením o zaplatení (výpis z účtu)