Finančný lízing

Po zaplatení vopred stanovenej predajnej ceny prechádza vlastníctvo predmetu lízingu do vlastníctva nájomcu.

Dokumenty na stiahnutie

Najbežnejšia forma financovania, kde vlastníctvo predmetu lízingu prechádza po zaplatení vopred stanovenej predajnej ceny do vlastníctva lízingového nájomcu.

V rámci finančného lízingu naša spoločnosť poskytuje aj tzv. spätný lízing, pri ktorom vlastník predmetu, ktorý používa, ho predá v príslušnej hodnote lízingovej spoločnosti. Do zmluvného vzťahu nevstupuje dodávateľ, pretože ním sa stáva budúci nájomca. Následne si spätne za tú istú hodnotu danú predmet prenajme na základe lízingovej zmluvy. Po skončení zmluvného vzťahu si nájomca predmet lízingu odkúpi a stáva sa opäť jeho majiteľom.

Výhody

 • neviaže prevádzkový kapitál,
 • daňová optimalizácia (rýchlejšie odpisovanie majetku),
 • lízingové splátky sú daňovo uznateľným nákladom,
 • využívanie majetku na dosahovanie príjmov ešte pred jeho nadobudnutím,
 • nie sú potrebné vysoké finančné prostriedky na obstaranie.
 • úspora času, vzhľadom na rýchly schvaľovací proces môže klient často krát zmluvu o financovaní podpísať priamo v mieste predaja predmetu financovania t.j. u dodávateľa.

Dokumenty potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu

 • Žiadosť o financovanie
 • Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • Občiansky preukaz oprávnenej osoby
 • Súvaha/výkaz majetku a záväzkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Výkaz ziskov a strát/výkaz príjmov a výdavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie s potvrdením o jeho podaní
 • Platca DPH predloží posledné dve daňové priznania z DPH spolu s potvrdením o zaplatení (výpis z účtu)