Odklad splátok

Vážení klienti, v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“), vás týmto informujeme o možnosti požiadať o odklad splácania úveru poskytnutého vám spoločnosťou PB Finančné služby, a. s., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 817 453, za účelom zmiernenia negatívnych následkov pandémie spôsobenej vírusom COVID-19.

  • 08.04.2020
  • Novinky
  • -
  • 8 min čítania

1. Kto môže požiadať o odklad splácania poskytnutého úveru?

O odklad splácania úveru v zmysle zákona môže požiadať:
a) podnikateľ - fyzická osoba alebo
b) malý zamestnávateľ (podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR).

2. Akých produktov sa možnosť odkladu splácania týka?

Možnosť požiadať o odklad splácania sa týka poskytnutých úverov, na základe zmluvy o úvere. Výnimkou sú úvery splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie podľa osobitných predpisov. Zákonná možnosť odkladu splácania sa netýka produktov finančný a operatívny lízing.

3. Čo sa rozumie pod odkladom splácania úveru?

  1. odloženie splátok istiny úveru,
  2. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo
  3. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo

4. Aké sú podmienky povolenia odkladu splácania úveru?

a) Klient nie je v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
b) Klient nebol k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere, poskytnutom tým istým veriteľom,
c) Klient nebol v stave zlyhania dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
d) Klient podá žiadosť o odklad splácania úveru, ktorá obsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je v prílohe tejto informácie.

5. Na aké obdobie je možné žiadať odklad splácania úveru?

Toto obdobie uvádza klient, nesmie však byť dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Pred uplynutím tejto lehoty je možné požiadať o ďalší odklad najviac na ďalšie 3 mesiace.
Ak je ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru klient v omeškaní so splátkou úveru nie viac ako 30 dní, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky.

6. Akou formou sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru?

Žiadosť podáva klient písomne – vzor žiadosti nájdete tu. Žiadosť musí byť podpísaná zo strany klienta osobou oprávnenou konať v mene klienta. V záujme minimalizovať osobný kontakt akceptujeme elektronicky (e-mailom) zaslaný sken žiadosti podpísaný osobou oprávnenou konať za klienta. V prípade neúplnosti podanej žiadosti informujeme klienta do 30 dní o nutnosti doplniť žiadosť o oznámené skutočnosti. Žiadosť je nutné bezodkladne doplniť.

7. V akej lehote bude žiadosť o odklad splácania úveru vybavená?

O povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí povolenia odkladu splácania úveru bude klient informovaný v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru.

8. Aké sú dôsledky povolenia odkladu splácania úveru?

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere, bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.

Poskytnutý úver sa počas obdobia odkladu jeho splácania naďalej úročí zmluvne dohodnutým úrokom. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa klient s veriteľom nedohodne inak.
Aj počas odkladu splácania úveru môže klient úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť.

Nesplácanie úveru z dôvodu povoleného odkladu splátok sa nepovažuje za omeškanie dlžníka, nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.