Informácie o spoločnosti

Skupina Poštovej banky, sa dňa 17.7.2012 rozšírila o lízingovú spoločnosť Auto Leas, a.s., ktorá sa zároveň stala jej 100% dcérskou spoločnosťou. Dňom 7.11.2012 spoločnosť zmenila obchodné meno na PB Finančné služby, a.s.

Spoločnosť PB Finančné služby, a.s. ešte pod pôvodným obchodným menom pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 2001, v segmente operatívneho lízingu. V súčasnosti ponúka všetky štandardné lízingové služby, ktoré sa nezameriavajú iba na motorové vozidlá, ale zahŕňajú aj prefinancovanie strojov, zariadení, technológií, výpočtovej techniky, ako aj iného hnuteľného a nehnuteľného majetku, so zameraním na korporátnu klientelu.

Od októbra 2012 sa spoločnosť zaoberá aj poskytovaním financovania krátkodobých pohľadávok. Tento druh financovania umožňuje zlepšenie cash flow klienta. Financovanie sa realizuje formou odkupu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti, ktoré vznikajú z dodávok tovarov a služieb. Uvedená forma financovania pohľadávok sa nazýva factoring. PB Finančné služby, a.s. poskytuje komplex factoringových služieb, prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta. Faktoring, ako finančná služba je vhodná ako pre veľké, tak aj pre stredné a malé podnikateľské subjekty.